Gouwe of zilvere medaille
moat: 63 x 75 mm
mi roeje of blauwe lak
zit oan unne ketting
graveerbalk mi inleg
                 vur unnen afslag
gouw-roét     CAR1115-GR
gouw-blauw: CAR1115-GB
zilver-roét:     CAR1115-ZR
zilver-blauw: CAR1115-ZB
ge hetter enne vur € 14,50Medailles mi ketting
Gouwe of zilvere medaille
moat: 58 x 80 mm
mi roeje of blauwe lak
zit oan unne ketting
graveerbalk mi inleg
                vur unnen afslag
gouw-roét:    CAR008-GR
gouw-blauw: CAR008-GB
zilver-roét:     CAR008-ZR
zilver-blauw: CAR008-ZB
ge hetter enne vur € 12,50Gouwe of zilvere medaille
moat: 56 x 71 mm
zit oan unne ketting
graveerbalk veurop
gouwe: CAR1144-G
zilvere: CAR1144-Z
ge hetter enne vur € 12,50alt tekst
alt tekst