alt tekst
Gouwe, zilvere of bronze medaille mi lint
dursnee 5cm
achterop komt oewe tekst
kan ok mit oe eige logo
gouwe:  CAR001-G
zilvere:  CAR001-Z
bronze: CAR001-B
ge hetter 50 vur € 0,95 ut stuk
ge hetter 100 vur € 0,85 ut stuk
ge hetter 200 vur € 0,80 ut stuk
los hedde ze vur € 1,50 ut stukMedailles mi lint
alt tekst